Członkowie

Organizacje założycielskie Koalicji Żywa Ziemia:

  Forum Rolnictwa Ekologicznego
 

Misją Fundacji Mała Wielka Zmiana jest kreatywne wspieranie dążeń do samorealizacji poprzez działania wywołujące pozytywne zmiany w ludziach oraz ich otoczeniu. Fundacja skupia się zarówno na obszarach wiejskich, jak i zurbanizowanych – dzieląc aktywność na zrównoważony rozwój oraz szeroko rozumianą edukację i kulturę. W ostatnich latach główne działania Fundacji skierowane są na rozwój sektora rolnictwa ekologicznego. Organizując szkolenia i wizyty studyjne dla rolników ekologicznych, Fundacja wspiera rozwój ich gospodarstw i umożliwia lepszy kontakt z rynkiem.

  Fundacja Strefa Zieleni
 

Fundacja WWF Polska jest częścią międzynarodowej organizacji ekologicznej, kóra od 50 lat chroni przyrodę na całym świecie, a od 2001 roku również w Polsce. Ratujemy zagrożone gatunki, działamy na rzecz powstrzymania zmiany klimatu, wlaczymy z nielegalnym handlem ginącymi gatunkami roślin i zwierząt, promujemy zrównoważone rybołówstwo i rolnictwo. Staramy się o to, aby mrza i rzeki były pełne życia. Naszą misją jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego naszej planety i kształtowanie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą.

 

 

Kooperatywa Spożywcza “Dobrze” zrzesza około 350 osób zainteresowanych kupowaniem żywności bezpośrednio od rolników i budowaniem ekonomii społecznej. “Dobrze” prowadzi dwa sklepy z ekologiczną żywnością w Warszawie. Współpracuje z ponad 25 gospodarstwami ekologicznymi. Sklepy są prowadzone zgodnie z zasadami spółdzielczości czyli współtworzone i budowane przez wszystkie członkinie i członków. Dodatkowo kooperatywa tworzy społeczność, która inicjuje działania integracyjne i edukacyjne. 

 

 

Nyeleni Polska to oddolna inicjatywa działająca na rzecz suwerenności żywnościowej. Angażujemy się w rozwój lokalnej produkcji rolnej i lokalnego handlu żywnością. Wspieramy międzypokoleniową i nieformalną edukację. Sprzeciwiamy się niesprawiedliwym społecznie praktykom rolnictwa przemysłowego, a rozwijamy i popularyzujemy wizję rolnictwa opartą na agroekologii oraz prawach człowieka. Naszym celem jest włączanie społeczności lokalnych w procesy transformacji i kształtowania systemów żywnościowych oraz rozwijanie współpracy z ruchami społecznymi działającymi w obszarze globalnej polityki.

 

  Polski Klub Ekologiczny
 

Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND to pierwsza ogólnopolska organizacja rolnictwa ekologicznego, która została zarejestrowana 1 września 1989 roku. Stowarzyszenie EKOLAND posiada własne Kryteria Rolnictwa Ekologicznego. Kontrole w gospodarstwach na zgodność z kryteriami przeprowadzają upoważnione jednostki certyfikujące, z którymi współpracuje stowarzyszenie. Gospodarstwa ekologiczne, które spełniają kryteria, mogą znakować swoje produkty znakiem towarowym EKOLAND. Stowarzyszenie EKOLAND od lutego 1990r. jest członkiem Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego – IFOAM.

 

  Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego „Ziarno”

 

Manifest

Prowadzona przez dziesięciolecia Wspólna Polityka Rolna, oparta na intensyfikacji i uprzemysłowieniu rolnictwa oraz nadprodukcji żywności, wywołała lawiny poważnych ekologicznych, społecznych i ekonomicznych problemów. Biorąc pod uwagę wyzwania współczesnego świata związane z gwałtownymi zmianami klimatu, chorobami cywilizacyjnymi i zagrożeniami dla środowiska (m.in. dla wód i gleb), a także gwałtownie pogłębiającymi się nierównościami społecznymi, dzisiejsze rolnictwo stoi przed koniecznością gruntownych zmian.

W trosce o dobrobyt obecnych i przyszłych pokoleń setki organizacji społecznych, rolniczych i ekologicznych w Unii Europejskiej coraz silniej domagają się zmian Wspólnej Polityki Rolnej w kierunku zrównoważonego rolnictwa opartego na zasadach agroekologii. Polskie organizacje przyłączają się do tego ruchu tworząc Koalicję Żywa Ziemia.

Publikacje

Członkowie