Misja

MANIFEST KOALICJI ŻYWA ZIEMIA

Prowadzona przez dziesięciolecia Wspólna Polityka Rolna, oparta na intensyfikacji i uprzemysłowieniu rolnictwa oraz nadprodukcji żywności, wywołała lawinę poważnych ekologicznych, społecznych i ekonomicznych problemów. Dzisiejsze rolnictwo stoi przed koniecznością gruntownej reformy ze względu na wyzwania współczesnego świata związane z: zmianą klimatu o katastrofalnych skutkach, degradacją środowiska naturalnego i jego zasobów (wód, gleb i różnorodności biologicznej), a także rosnącą liczbą chorób cywilizacyjnych oraz gwałtownie pogłębiającymi się nierównościami społecznymi.

W trosce o dobrobyt obecnych i przyszłych pokoleń, organizacje,inicjatywy i ruchy społeczne, rolnicze oraz ekologiczne tworzą Koalicję Żywa Ziemia domagając się zmian polityki rolnej i żywnościowej w Polsce i w Unii Europejskiej, w kierunku rolnictwa opartego na zasadach agroekologii, w szczególności rolnictwa ekologicznego.

Koalicja Żywa Ziemia stawia sobie za cel kształtowanie polityki rolnej i żywnościowej w kierunku sprawiedliwej społecznie i odpowiedzialnej wobec środowiska naturalnego produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności, a w szczególności:
1. Kształtowanie polityki na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim, w tym Wspólnej Polityki Rolnej UE;

2. Działanie na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko;

3. Promowanie i popularyzację agroekologii, w tym podnoszenie wiedzy rolników na temat ekologicznych metod produkcji żywności;

4. Promowanie i popularyzację certyfikowanej produkcji ekologicznej;

5. Podnoszenie świadomości społecznej na temat odpowiedzialnej konsumpcji;

6. Zapewnienie możliwości współpracy oraz wymiany wiedzy pomiędzy rolnikami, konsumentami, organizacjami społecznymi oraz przedstawicielami władzy publicznej.

Chcemy:
1) Wspierać zmiany dążące do zapewnienia społecznościom wiejskim, szczególnie rolnikom prowadzącym małe i średnie gospodarstwa, dochodów, które pozwolą na godne życie;

2) Wspierać produkcję żywności przeznaczoną na lokalne rynki i dystrybuowaną w ramach krótkich łańcuchów dostaw;

3) Wspierać działania zapewniające wysoką jakość żywności, jej bezpieczeństwo, przejrzystość oraz identyfikowalność łańcucha produkcji i dystrybucji żywności;

4) Wspierać trwałość produkcji rolnej prowadzonej zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego oraz poszanowania ekosystemów;

5) Wspierać zachowanie różnorodności biologicznej, w tym rolniczej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dawnych ras zwierząt i odmian roślin;

6) Wykluczyć stosowanie technik genetycznej modyfikacji w rolnictwie i przetwórstwie żywności;

7) Eliminować stosowanie glifosatu oraz innych substancji szkodliwych dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska naturalnego;

8) Podnosić poziom ochrony i dobrostanu zwierząt, a zwłaszcza eliminować chów przemysłowy, transport na duże odległości oraz inne niehumanitarne praktyki wobec zwierząt;

9) Przeciwdziałać marnotrawstwu żywności;

10) Wspierać rozwój rolnictwa przyczyniającego się do ochrony klimatu i odpornego na negatywne skutki jego zmian, w szczególności poprzez stosowanie praktyk agroekologicznych

11) Zwalczać globalną konkurencję handlu żywnością prowadzącą do obniżenia standardów społecznych i ekologicznych;

12) Działać na rzecz rozwoju suwerenności żywnościowej;

13) Zapewnić spójność polityki rolnej i żywnościowej z innymi politykami na poziomie lokalnym, krajowym oraz europejskim, w szczególności: polityką klimatyczną, zdrowotną, handlu i rybołówstwa.

Manifest

Prowadzona przez dziesięciolecia Wspólna Polityka Rolna, oparta na intensyfikacji i uprzemysłowieniu rolnictwa oraz nadprodukcji żywności, wywołała lawiny poważnych ekologicznych, społecznych i ekonomicznych problemów. Biorąc pod uwagę wyzwania współczesnego świata związane z gwałtownymi zmianami klimatu, chorobami cywilizacyjnymi i zagrożeniami dla środowiska (m.in. dla wód i gleb), a także gwałtownie pogłębiającymi się nierównościami społecznymi, dzisiejsze rolnictwo stoi przed koniecznością gruntownych zmian.

W trosce o dobrobyt obecnych i przyszłych pokoleń setki organizacji społecznych, rolniczych i ekologicznych w Unii Europejskiej coraz silniej domagają się zmian Wspólnej Polityki Rolnej w kierunku zrównoważonego rolnictwa opartego na zasadach agroekologii. Polskie organizacje przyłączają się do tego ruchu tworząc Koalicję Żywa Ziemia.

Publikacje

Członkowie