Wezwanie do przejrzystości rozmów trójstronnych o nowej WPR.

Opublikowane przez Agnieszka Makowska w dniu

Koalicja Żywa Ziemia wraz z innymi europejskimi koalicjami domaga się przejrzystości i otwartości w rozmowach trójstronnych na temat Wspólnej Polityki Rolnej. Do końca 2027 roku w ramach WPR zostanie wydanych 387 miliardów euro, pochodzących z pieniędzy podatników UE. Dlatego obywatele Europy powinni mieć możliwość śledzenia i uczestniczenia w tak ważnych procesach decyzyjnych.

WPR ma kluczowe znaczenie dla powodzenia Europejskiego Zielonego Ładu, w tym strategii „Od pola do stołu” i strategii ochrony różnorodności biologicznej. Biorąc pod uwagę, że suma 387 miliardów euro zaplanowana na wydatkowanie do 2027 r., to środki pochodzące z pieniędzy podatników UE, , jest to ważna kwestia naszego interesu publicznego. Jak największa przejrzystość procesu decyzyjnego powinna być normą we wszystkich dyskusjach nad nowymi regulacjami.

Rozmowy trójstronne stanowią stałą część procesu decyzyjnego UE i są stosowane w przypadku 70–80% unijnych procedur ustawodawczych. Jednak poziom przejrzystości jest zwykle znacznie mniejszy niż w przypadku innych postępowań w instytucjach UE, zwłaszcza w Parlamencie Europejskim. Taki brak przejrzystości w negocjacjach trójstronnych był wielokrotnie przedmiotem dyskusji, podlegając dochodzeniom prowadzonym przez Rzecznika Praw Obywatelskich UE i orzeczeniom Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich UE wezwał Parlament Europejski, Komisję Europejską i Radę do poprawy przejrzystości negocjacji trójstronnych dzięki publikacji kluczowych dokumentów, takich jak porządki obrad i protokoły posiedzeń. Pomimo obietnic ustawodawcy dotyczących poprawy dostępu do dokumentów, w szczególności do tzw. dokumentów „czterokolumnowych”, informacje o toczących się negocjacjach w trzech wniosków (przyp. red. rozporządzenia w sprawie planu strategicznego, rozporządzenia horyzontalnego i rozporządzenia zmieniającego wspólną organizację rynków) dotyczących WPR nie są powszechnie dostępne.

Prawo obywateli europejskich do udziału w procesach kształtowania polityki UE jest zapisane w art. 10 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, który wymaga również, aby decyzje były podejmowane w sposób jak najbardziej otwarty i jak najbliżej obywateli. Przejrzystość w postępowaniach trójstronnych jest podstawowym warunkiem zdolności obywateli do korzystania z ich praw demokratycznych, co potwierdził Sąd w sprawie T-540/15 De Capitani przeciwko Parlamentowi: „Jeżeli obywatele mają móc korzystać ze swoich praw demokratycznych, muszą być w stanie szczegółowo śledzić proces decyzyjny w instytucjach biorących udział w procedurach legislacyjnych i mieć dostęp do wszystkich istotnych informacji.

WPR ma kluczowe znaczenie dla sukcesu Europy w rozwiązywaniu wielu kwestii związanych z interesem publicznym, od kryzysów klimatycznych i różnorodności biologicznej po kwestie zdrowia publicznego i dobrostanu zwierząt. Dlatego ważne jest, aby obywatele Europy byli w stanie śledzić procesy decyzyjne, w tym toczące się rozmowy trójstronne między instytucjami na temat trzech wniosków dotyczących WPR i angażować się w nie. Dlatego wzywamy Państwa do systematycznego i terminowego publikowania kalendarza i programów najbliższych spotkań, a po każdym politycznym posiedzeniu trójstronnym protokołów z posiedzeń i aktualnych wersji dokumentów „czterokolumnowych”.

List otwarty w języku angielskim można pobrać tutaj


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *