Wspólne stanowisko w sprawie moratorium na budowę ferm przemysłowych

Opublikowane przez Koalicja Żywa Ziemia w dniu

Uważamy, że wprowadzenie moratorium wstrzymującego powstawanie
nowych ferm przemysłowych w Polsce jest sprawą najwyższej wagi
państwowej. Dotychczasowe funkcjonowanie ferm przemysłowych wyraźnie
wskazuje, że przyczyniają się one do pogłębiania problemów społecznych
i środowiskowych w lokalnej i ogólnokrajowej skali.

Najważniejsze z nich, to:

 • Odór, plagi owadów, hałas, rozjeżdżone drogi czyli uciążliwości, które
  stale doświadczają osoby mieszkające w pobliżu fermy przemysłowej;
 • Spadek wartości nieruchomości, brak możliwości dla wzrostu i
  zróżnicowania dochodów przez gospodarstwa rolne oraz inną działalność
  gospodarczą na obszarach wiejskich.
 • Zagrożenie dla zdrowia publicznego z uwagi na zanieczyszczenie wody,
  gleby i powietrza przez fermy przemysłowe. Emisje te mają wymiar
  lokalny, tworząc punktowe zanieczyszczenie terenu wokół fermy i utratę
  lokalnej bioróżnorodności. Mają także negatywne znaczenie dla poziomu
  emisji w całym kraju i poza jego granicami przyczyniając się do ocieplenia
  klimatu.
 • Zagrożenie dla zdrowia publicznego z uwagi na ilość antybiotyków
  podawaną zwierzętom gospodarskim, których pozostałości przenoszą się
  do środowiska oraz w żywności. Wzrasta ryzyko antybiotykoodporności u
  ludzi.
 • Zagrożenie dla zdrowia publicznego w związku z coraz częstszym
  występowaniem epizootii, które podnoszą ryzyko transmisji chorób
  pochodzenia zwierzęcego na ludzi.
 • Bardzo niski dobrostan zwierząt gospodarskich w intensywnym chowie
  prowadzonym na fermach przemysłowych. Są to miejsca cierpienia tysięcy
  zwierząt, wobec których stosuje się niehumanitarne praktyki chowu i
  hodowli

W obecnej chwili przepisy polskiego prawa skutecznie wykluczają stronę
społeczną z decydowania o budowie i lokalizacji ferm przemysłowych.
Rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy tzw. odorowej, nie są
wystarczające dla rzeczywistej poprawy sytuacji społeczności lokalnych, jak
również dla ograniczenia innych problemów społecznych i środowiskowych,
które wywołuje intensyfikacja produkcji zwierzęcej w Polsce.
Należy jak najszybciej uchwalić przepisy prawa zawieszające możliwość
powstawania nowych ferm przemysłowych – do czasu przyjęcia przepisów
prawa, które precyzyjnie będą regulować udział społeczny w decydowaniu o
tego typu inwestycjach.

Jednocześnie, w trosce o interes rolników i producentów, powinna zostać
opracowana długoterminowa strategia transformacji rolnictwa w Polsce,
uwzględniająca wysoki dobrostan zwierząt gospodarskich jako wartość
społeczną oraz jego kluczową rolę dla zmniejszenia presji rolnictwa na
środowisko i klimat – przy jednoczesnym zachowaniu jego ekonomicznej
opłacalności.

 

 

 

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *