Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy duitnow kiss918 lpe88 sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots ewallet wbet sbobet like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Viagra Malaysia treat erectile dysfunction with the original ED treatment that has helped men feel confident in bed for decades. We’ll connect you with a licensed healthcare provider to evaluate if our prescription ED treatments could be right for you, including super-affordable generic Viagra viagramalaysiaofficial Viagra is an oral ED medication that works by suppressing an enzyme viagra malaysia in the body called PDE5.

trusted online slots malaysia

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/

Odpowiedź Komisji Europejskiej na list 28 organizacji pozarządowych domagających się natychmiastowego zakazu glifosatu

Opublikowane przez Koalicja Żywa Ziemia w dniu

14 grudnia, 28 organizacji działających na rzecz środowiska i zdrowia, wśród nich także nasza Koalicja, wysłało list do komisarz ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Stelli Kyriakides z prośbą o wprowadzenie natychmiastowego zakazu stosowania glifosatu w UE na a podstawie przytłaczającej liczby dowodów naukowych wskazujących na jego toksyczność dla ludzi i środowiska.

Tłumaczenie części tego listu zamieściliśmy na naszej stronie na Facebooku.

Jednak w swojej odpowiedzi komisarz ds. zdrowia Kyriakides, po raz kolejny ignoruje odpowiedzialność Komisji Europejskiej oraz troskę obywateli o ich zdrowie i środowisko, pozostawiając ją  Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) oraz Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Komisja Europejska nie po raz pierwszy używa tych samych wyświechtanych, pokrętnych argumentów. Nie zważając na oszałamiającą ilość badań potwierdzających niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem glifosatu i jego liczne negatywne wpływy, Komisja Europejska,, jak zepsuta płyta, nadal tkwi w tej samej niepokojącej narracji..

Poniżej zamieszczany nasze  tłumaczenie listu od komisarz Kyriakides.

 

 

STELLA KYRIAKIDES, Komisja Europejska ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności
Bruksela, 9 stycznia 2023  

Szanowny Panie Dermine,

Dziękuję za list z dnia 14 grudnia 2022 r., złożony w imieniu 28 organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska i zdrowia, w którym wzywają Państwo do natychmiastowego zakazu glifosatu w UE z powodu obaw dotyczących jego wpływu na zdrowie i środowisko naturalne, a także podkreślają, że należy wysłuchać obaw obywateli.

Pozwolę sobie najpierw podkreślić, że ramy regulacyjne w UE ustanawiają kompleksową i rygorystyczną procedurę badania wszystkich dostępnych informacji, tak aby proces podejmowania decyzji opierał się na solidnej i wiarygodnej nauce. Mam pełne zaufanie do naszych agencji, które mają za zadanie przeprowadzanie ocen substancji czynnych, takich jak glifosat, tj. Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), która jest odpowiedzialna za ich klasyfikację i oznakowanie, oraz Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), który odpowiada za proces oceny ryzyka.

Komisja zobowiązuje się dopilnować, aby trwający proces ponownej autoryzacji glifosatu był prowadzony w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami. Obejmuje to dokładną ocenę wszystkich istotnych informacji naukowych i technicznych dotyczących właściwości glifosatu oraz przejrzystość całego procesu.

Chociaż rzeczywiście godne ubolewania jest to, że proces odnowienia autoryzacji glifosatu został opóźniony poza pierwotnie przewidziany termin, ilość informacji, które muszą zostać ocenione jest znacznie większa w porównaniu z innymi substancjami czynnymi, co potwierdziły EFSA i ECHA w ich piśmie nr 1 z dnia 10 maja 2022 r.

Zaapelowałam do naszych agencji o jak najszybsze i jak najbardziej przejrzyste przeprowadzenie tej pracy, przy jednoczesnej gruntownej ocenie wszystkich dostępnych danych i uwzględnieniu wszystkich dowodów, komentarzy i uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych.

Chciałabym również podkreślić, że jak dotąd ani państwa członkowskie przeprowadzające ocenę (grupa ds. oceny glifosatu, „AGG”), ani ECHA czy EFSA nie zidentyfikowały dowodów wskazujących na to, że glifosat nie spełnia już kryteriów zatwierdzenia. W szczególności, Komitet Oceny Ryzyka (RAC) ECHA stwierdził, że na podstawie dostępnych dowodów glifosat nie spełnia kryteriów pozwalających na zaklasyfikowanie go jako substancji rakotwórczej,mutagennej lub toksycznej dla rozrodczości. RAC potwierdził istniejącą ujednoliconą klasyfikacjęc (poważne uszkodzenie oczu i toksyczność dla życia wodnego z trwałymi skutkami). Jakkolwiek agencja potwierdza te zagrożenia zagrożenia – ryzyko, jakie mogą one stanowić dla zdrowia i środowiska, jest badane w ramach trwającego procesu wzajemnej weryfikacji.

Wspomina Pan o ostatnich odkryciach naukowych dotyczących glifosatu, które Pana zdaniem uzasadniałyby natychmiastowy zakaz jego stosowania. Uprzejmie informujemy, że kwestie, które Pan podkreśla, są obecnie badane w ramach trwającego procesu wzajemnej weryfikacji. Chciałabym również przypomnieć, że w piśmie z dnia 13 października 2021 r., na które odpowiedziałam, 41 organizacji pozarządowych (w tym niektóre z organizacji, które podpisały także pismo z dnia 14 grudnia 2022 r.) wezwało do dokładnego uwzględnienia w procesie wszystkich dostępnych danych. Komisja zgadza się, że wszystkie potencjalne skutki stosowania glifosatu dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska muszą zostać ocenione zgodnie z najnowszą wiedzą naukową i techniczną, aby zapewnić proces o wysokiej jakości i integralności, prowadzący do dobrze uzasadnionej decyzji o tym, czy autoryzacja może zostać odnowiona.

W tym kontekście art.17 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 wyraźnie stanowi, że w przypadku, gdy z powodów niezależnych od wnioskodawcy wydaje się, że zatwierdzenie substancji czynnej może wygasnąć przed podjęciem decyzji o odnowieniu, Komisja musi przyjąć decyzję odraczającą wygaśnięcie zatwierdzenia na okres wystarczająco długi, aby umożliwić rozpatrzenie wniosku. Dlatego też w dniu 2 grudnia Komisja przyjęła rozporządzenie przedłużające okres zatwierdzenia glifosatu o jeden rok.

Na zakończenie pragnę podkreślić, że Komisja odnawia zezwolenia na stosowanie substancji czynnych w środkach ochrony roślin, gdy spełnione są wszystkie kryteria autoryzacji określone w rozporządzeniu, ustalając w stosownych przypadkach warunki i ograniczenia. Takie samo podejście będzie również obowiązywać w przypadku glifosatu, po udostępnieniu wniosków EFSA.

Z wyrazami szacunku

Stella Kyriakides

 

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *