Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy duitnow kiss918 lpe88 sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots ewallet wbet sbobet like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Viagra Malaysia treat erectile dysfunction with the original ED treatment that has helped men feel confident in bed for decades. We’ll connect you with a licensed healthcare provider to evaluate if our prescription ED treatments could be right for you, including super-affordable generic Viagra viagramalaysiaofficial Viagra is an oral ED medication that works by suppressing an enzyme viagra malaysia in the body called PDE5.

trusted online slots malaysia

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/online_casino_malaysia_slots_ewallet_mega888_kiss918_918kiss_judi_tng_duitnow_wbet_qtech_777/

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://www.alghourabaa.com/images/banners/Mobile_Slot_Game_Malaysia_Playtech_Joker888_Sportsbook_Betting_Gambline_Trusted_New_Casino_888_XE88_Maxbet_SBOBET/

Czy rolnictwo węglowe odpowiada na wyzwania, jakie przed nami stoją?

Opublikowane przez Agnieszka Makowska w dniu

W dobie zmiany klimatu, które być może stanowi największe wyzwanie, z jakim przyszło nam się zmierzyć, potrzebne jest przedefiniowanie celów stawianych poszczególnym sektorom gospodarki, w tym rolnictwu.

Przyzwyczailiśmy się myśleć, że najważniejszym zadaniem rolnictwa jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Dziś okazuje się, że w związku ze zmianami klimatycznymi, cel ten stał się niewystarczający. Rolnictwo jest zarówno aktywnością, która generuje znaczną część globalnych emisji, jak i obszarem z ogromnym potencjałem akumulowania węgla w glebie, czyli zmniejszania ilości CO2 w atmosferze.

Jeśli chodzi o emisje ze spalania węgla, rolnictwo ma w nie swój wkład np. poprzez produkcję nawozów, do której potrzebna jest energia z paliw kopalnych, a także ze względu na spalanie paliw w maszynach przeznaczonych do prac polowych.

Największy jest jednak wkład rolnictwa w antropogeniczne emisje metanu i podtlenku azotu. Są to szczególnie niebezpieczne gazy, ponieważ ich potencjał generowania efektu cieplarnianego jest znacznie wyższy niż w przypadku CO2.

Metan pochodzi przede wszystkim z produkcji zwierzęcej – zarówno z fermentacji jelitowej przeżuwaczy, jak i ich odchodów, a także, w skali świata, z upraw ryżu. W Polsce w 2020 roku emisja metanu z rolnictwa stanowiła prawie 32% całkowitej emisji tego gazu. Podtlenek azotu, uwalnia się przede wszystkim z przenawożonych gleb, powstających w wyniku eutrofizacji stref beztlenowych, a także z obornika i spalania biomasy.

Kolejne źródło emisji, gdzie wkład rolnictwa jest bardzo istotny, to zmiana sposobu użytkowania gruntów. Wszelkie zmiany polegające na przekształcaniu lasów, użytków zielonych czy nieużytków w grunty rolne lub lasów w pastwiska, a szczególnie osuszanie terenów podmokłych, generują znaczną ilość emisji. To źródło emisji jest szczególnie niebezpieczne, gdyż oznacza jednocześnie dewastację ekosystemów i zagładę różnorodności biologicznej.

Ocena dotychczasowych działań

Europejski Trybunał Obrachunkowy w 2021 roku stwierdził, że 100 mld EUR funduszy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) przyznanych w latach 2014-2020 na działania w dziedzinie klimatu miało niewielki wpływ na emisje z rolnictwa, które nie zmieniły się znacząco od 2012 r.
Większość działań wspieranych przez WPR ma niski potencjał łagodzenia zmiany klimatu. ETO stwierdził, że WPR rzadko finansowała działania o dużym potencjale łagodzenia zmian klimatu.

Potrzeba zdefiniowania rolnictwa węglowego

Gospodarka węglem glebowym jest wpisana w ekosystem, którego właściwości decydują o potencjale akumulacji węgla. Z punktu widzenia użytkowania gruntów, gleby organiczne i torfowiska są największym źródłem emisji i powinno się podejmować działania w celu ich znaczącego ograniczenia.

W Polsce jest mało węgla w glebach, bo przeważają gleby z dużą zawartością piasku. Średnia zawartość węgla w warstwie powierzchniowej waha się między 1-2%, a może zostać zwiększona do 2%, może trochę więcej.

Gleby powinny być traktowane nie jako towar, ale jako zasób, który przyczynia się do poprawy plonowania i jego jakości. To jednocześnie zasób, który ogranicza potrzeby nawożenia i zwiększa odporność upraw na skutki zmiany klimatu.

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej można wymienić 5 obszarów rolnictwa węglowego:

  • gospodarowanie glebami o dużej zasobności
  • agroleśnictwo
  • utrzymywanie i wzbogacanie gleb w węgiel organiczny
  • produkcja zwierzęca i gospodarowanie nawozami organicznymi na TUZ
  • gospodarowanie składnikami odżywczymi na gruntach ornych i użytkach zielonych, przede wszystkim nawożenie
Nasze wnioski

Choć wszystko wskazuje na to, że rolnictwo węglowe może mieć duży potencjał jako metoda wiązania w glebie węgla z atmosfery, skuteczność tej praktyki dla mitygowania zmiany klimatu zależeć będzie od kilku kwestii. Niezbędne wydaje się wychodzenie ponad perspektywę modelu biznesowego i ekosystemowe podejście do oceny praktyk związanych z magazynowaniem węgla w glebie – działania związane z rolnictwem węglowym nie mogą być szkodliwe dla środowiska i klimatu pod innymi niż wiązanie węgla w glebie względami.

Ponadto, konieczne jest wprowadzenie skutecznych metod pomiaru efektywności wprowadzanych rozwiązań, a finansowanie modelu powinno być
uzależnione od realnie osiągniętych rezultatów. Działania oparte o kredyty węglowe, które nie mają szerszej perspektywy uwzględniającej na przykład kwestie związane z ochroną różnorodności biologicznej czy bezpieczeństwem żywnościowym, mogą mieć trudne do przewidzenia, ale drastyczne konsekwencje dla całych ekosystemów.

Istnieje także ryzyko kolonializmu węglowego. Chodzi o masowe zawłaszczanie i przejmowanie gruntów w celu ich zalesienia, szczególnie w krajach Globalnego Południa. Choć mogą być to działania legalne w świetle prawa, w istocie będą one godziły w lokalnych producentów żywności i suwerenność żywnościową lokalnych wspólnot.

Wciąż pozostaje także pytanie, na ile jest możliwy trwały wzrost węgla w glebach, i jakie są, i na ile rozpoznano czynniki genetyczne w glebach, które go ograniczają. I czy dla monitorowania wpływu praktyk rolnictwa węglowego nie powinien być najważniejszy poziom różnorodności biologicznej glebowego życia

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Rolnictwo węglowe czy odpowiada na wyzwania, jakie przed nami stoją?”, który jest wynikiem spotkania roboczego organizowanego przez Koalicję Żywa Ziemia we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Agroleśnictwa
Raport do pobrania w pdf kliknij tutaj

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *